Prodejní cena s DPH 98 Kč
Cena bez DPH 81 Kč
Ušetříte
Cena / kg:
Kód zboží: A00020
Alkalický čistící prostředek skel krbových kamen

Popis: Kapalný prostředek na odstraňování veškeré organické mastnoty.

Použití: Prostředek Aktiv FR2 je vysoce účinný prostředek na číštění skel krbových kamen. Nezávisle na hodnotách tvrdosti vody je vysoce ředitelný při zachování vynikající účinnosti. Velmi nízká aplikační koncentrace a nízká hodnota CHSK ve srovnání s tradičními prostředky značně snižuje zatížení odpadních vod.

Složení: Hydroxid sodný do 2%, Kationaktivní tenzidy, pomocné látky.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

  • Hodnota pH : 12
  • Hustota cca. 1,06 g/ml při 20 oC
  • Skupenství: nahnědlá kapalina

Aplikace: Ruční dávkování : ředit 1:50 při silném znečištění nanést rozprašovačem koncentrát stačí pouze malé množství.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Prostředek Aktiv FR 2 je vhodný na všechny druhy materiálů v koncentrátu může způsobovat alkalickou reakci s AL povrchem.

Skladování: Skladujte v původních obalech při teplotě nad + 3 oC.

Balení: 0,5 kg rozprašovač, 1 kg plast. Lahev, Kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 600 kg. Obaly po vyprázdnění vymyjte vodou. Všechny obaly jsou vratné.

 

Bezpečnostní opatření

Signanlí slovo: Nebezpečí

H-věty:

H 302 Zdraví škodlivý při požití

H 318 Způsobuje vážné poškození očí

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a očí

P věty:

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od kyselin.

P260 Nevdechujte páry, plyn, mlhu, aerosoly.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky,

 jsou-li nasazeny a pokud jdou vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah nebo obal jako nebezpečný odpad nebo dle oddílu13P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.Naše výrobky se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Zkontrolujte si proto datum technického listu a vyžádejte si nejnovější vydání.