Prodejní cena s DPH 131 Kč
Cena bez DPH 108 Kč
Ušetříte
Cena / kg:
Kód zboží: A00011
Slabě alkalický sanitační prostředek s přídavkem EDTA k čištění pivního potrubí.

Popis: Alkalický prostředek s obsahem aditiv a sekvestračních přísad.

Použití: Je vhodný pro CIP stanice, mytí lahví a sanitace nápojových cest. Výrobek působí velmi dobře i za studena. Po použití je nutné provést opláchnutí pitnou vodou.

Složení: Hydroxid sodný více než 30 %, organické kyseliny, EDTA, pomocné látky.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

  • Hodnota pH : cca 12,45 (1% roztok, 20 oC)
  • Hustota cca. 1,32 g/cm3
  • Barva: nahnědlá
  • Skupenství: kapalina

Aplikace: Dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 – 85 oC.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování: Nádoby uchovávejte dobře uzavřené suchém místě při teplotě do + 15 až + 25 oC.

Balení: Plastový kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 1000 kg. Všechny obaly jsou vratné.

Bezpečnostní opatření

Signální slovo:    Nebezpečí

 H-věty: 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

 P věty:                P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

                            P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

                            P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv.

                            P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

                            P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

                            P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

                            P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte

                            kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.