sklad@roldeco.cz   +420 724 034 450 

ROLDECO, spol. s r.o.
0
Nákupní košík
Váš košík je prázdný

ADC 5000 10 kg

Prodejní cena  1041 Kč
Cena bez DPH 860 Kč
Cena / kg:
24-hodin.gif

Přípravek pro sanitaci pivních cest s přídavkem soli kyselin.

local_shipping Dodáváme: Česká republika, Slovensko
Doprava: Osobní odběr za cenu 0 Kč

info_outline Doprava zdarma nad 3000 Kč bez DPH.

Popis: Alkalický prostředek s obsahem aditiv a sekvestračních přísad.

Použití: Je vhodný pro CIP stanice, mytí lahví a sanitace nápojových cest. Výrobek působí velmi dobře i za studena. Po použití je nutné provést opláchnutí pitnou vodou.

Složení: Hydroxid sodný více než 30 %, organické kyseliny, EDTA, pomocné látky.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

  • Hodnota pH : cca 12,45 (1% roztok, 20 oC)
  • Hustota cca. 1,32 g/cm3
  • Barva: nahnědlá
  • Skupenství: kapalina

Aplikace: Dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 – 85 oC.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování: Nádoby uchovávejte dobře uzavřené suchém místě při teplotě do + 15 až + 25 oC.

Balení: Plastový kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 1000 kg. Všechny obaly jsou vratné.

Bezpečnostní opatření

Signální slovo:    Nebezpečí

 H-věty: 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

 P věty:                P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

                            P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

                            P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv.

                            P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

                            P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

                            P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

                            P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte

                            kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Doprava

  • Přepravní služba GLS do 20 Kg 90,- Kč bez DPH
  • Přepravní služba GLS nad 20 Kg 120,- Kč bez DPH
  • Přepravní služba GLS do 20 Kg Slovenská republika 220,- Kč bez DPH

Způsob platby

  • Hotově při osobním odběru.
  • Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí.
  • Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodejce u Raiffeisenbank. Číslo účtu je 7328221001/5500. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme.
roldeco-adc-5000-1kg

ADC 5000 1 kg

Kód zboží: A00011

Nehodnoceno
roldeco-adc-5000-3kg

ADC 5000 3 kg

Kód zboží: A00012

Nehodnoceno
roldeco-adc-5000-30kg

ADC 5000 balení 30 kg (81 Kč/kg)

Kód zboží: A00014

Nehodnoceno

Dotaz na zboží


Znaků napsáno: