Prodejní cena s DPH 155 Kč
Cena bez DPH 128 Kč
Ušetříte
Cena / kg:
Kód zboží: A00023
Přípravek pro konečnou dezinfekci dílů , přírub ap. na bázi alkoholu.
24-hodin.gif

Popis: Neutrální dezinfekční prostředek zamezující růstu bakterií, spórů a virů na bázi alkoholu.Přípravek vykazuje velmi široké spektrum působení a při tom je šetrný k použitým materiálům.

Použití: Je vhodný k dezinfekci zařízení, nádrží, tanků, potrubí, povrchů a hadic v potravinářském průmyslu.

Složení

85%  propanol vyprchá bezezbytku

1,5% Ethanol vyprchá beze zbytku

Fyzikálně chemické vlastnosti

Hodnota pH : cca 6-7 (1% roztok, 20 oC)

Barva: čirá tekutina

Aplikace

Povrch, na který aplikujete přípravek Hasept A musí být čistý. Nejlépe ihned po provedené sanitaci  naneste rozprašovačem na desinfikovaný povrch slabou mlhu nebo ponořte nástroj do přípravku. Nechte působit cca 10 min. Sestavte systém opět dohromady nebo vyjměte nástroj. Neprovádějte oplach vodou!

Vliv na povrchy a konstrukční materiály

Vhodný pro veškeré druhy materiálů.

Skladování

Uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

Balení

rozprašovač 0,5 kg, 21 kg lahev plast

Bezpečnostní opatření

Nebezpečná látka: propanol

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02-GHS07

                                                                                     

 Bezpečnostní pokyny:                          

Signální slovo: Nebezpečí

H 225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený

P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení

P241 Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí

P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

P280 Používejte ochranné rukavice, brýle a oděv

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KUZI: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou

P305+P351+P338 PŘI ZASAZENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc.