Prodejní cena s DPH 459 Kč
Cena bez DPH 379 Kč
Ušetříte
Cena / kg:
Kód zboží: A00124
Kafr 100g - určený pro kafrovou zkoušku.

Použití: Určený pro kafrovou zkoušku.

Složení: Racemický kafr

Fyzikálně chemické vlastnosti:

  • Hodnota pH : cca 6-7 (1% roztok, 20 oC)
  • Barva: čirá tekutina

Aplikace: Určený pro kafrovou zkoušku, kterou se provádí test pivně čistého skla. Sklenici umyjte v přípravku testovaném VÚPS a důkladně opláchněte studenou pitnou vodou. Poté naplňte sklenici vodou a vhoďte pár krystalků kafru. Kafr pouze pluje po hladině vody = sklenice není pivně čistá. Kafr rotuje jakoby „ tančí“ = sklenice je pivně čistá.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Vhodný pro veškeré druhy materiálů.

Skladování: Uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

Balení: rozprašovač 0,5 kg, 1 kg, 3 kg, 10 kg, 30 kg

Bezpečnostní opatření:

Symbol nebezpečí:   hořlavý

Nebezpečná látka: racemický kafr 

H228 Hořlavá tuhá látka.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem/ jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování prachu.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.

 

Další informace

Naše výrobky se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Zkontrolujte si proto datum technického listu a vyžádejte si nejnovější vydání.