Prodejní cena s DPH 356 Kč
Cena bez DPH 294 Kč
Ušetříte
Cena / kg:
Kód zboží: A00016
Kyselý sanitační prostředek balení k čištění pivního potrubí.

Kyselý sanitační prostředek balení k čištění pivního potrubí.

Použití

Je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu. Výrobek působí velmi dobře i za studena. Po použití je nutné provést opláchnutí pitnou vodou.

Složení

Směs anorganických a organických kyselin, tenzidů a pomocných látek

Fyzikálně chemické vlastnosti

Hodnota pH : cca 2 (1% roztok, 20 oC)

Hustota cca. 1,4 g/cm3 

Barva: bezbarvá

Skupenství: kapalina

Aplikace

Dle provozních podmínek 2 - 4 % , teplota : 0 – 85 oC

Vliv na povrchy a konstrukční materiály:vhodný na všechny druhy povrchů.

Skladování:Nádoby uchovávejte dobře uzavřené suchém místě při teplotě do + 15 až + 25 oC.

Balení:Plastový kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 1000 kg.  Všechny obaly jsou vratné.

Bezpečnostní opatření:

Symbol nebezpečí:  C  žíravý

Nebezpečná látka: kyselina fosforečná

Signální slovo:

Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí.

H226 Hořlavá kapina a páry.

Bezpečnostní informace

P260 Nevdechujte prachu/dýmu/Plynu/mlhy/par/sprej

P270 Při používání nejíst, nepít, nekouřit. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

P305 P338 P351 PRI ZASAZENI OČÍ: Několik minut, jemně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte toxikologické středisko nebolékaře

P501 Odstrante obsah/nádobu jako nebezpečný odpad

Další informace

Naše výrobky se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Zkontrolujte si proto datum technického listu a vyžádejte si nejnovější vydání.