Záruční a Reklamační podmínky pro ČR a koncové uživatele

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.
V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. kopie na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny, viz.: www.roldeco.cz
Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

První použití zboží

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k obsluze a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití výrobku v rozporu s návodem k obsluze nemůže být případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Záruční podmínky

Na výrobky poskytujeme 24 měsíční záruční dobu pokud není stanovena delší.
Záruční doba počíná běžet dnem prodeje výrobku kupujícímu, době je vyznačena na prodejním dokladu nebo dnem dodání a potom je doba vyznačena na dodacím dokladu.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k použití, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

Odpovědnost za vady/Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu kupní smlouvě odpovídajícího..
Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace zboží zakoupeného u firmy Roldeco s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

V případě reklamace zboží se obrátit na dodavatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (kopie na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) čímž sobě významně urychlí proces reklamace.

Pro reklamaci u nás využít při podání formou zásilky adresu Centrály společnosti dle www.roldeco.cz

Po oznámení reklamace a zaslání fotografie bude zaslán podrobný postup reklamace. Zboží sami nevracejte do skladu, může dojít k dalšímu poškození při úniku obsahu.

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis a dojde k výměně zboží za nové.
  • Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě

    O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Mimosoudní vyrovnání

Dle novely zákona č.378/2015 nabývajícího platnosti 01.02.2016, může zákazník v případě reklamace využít cestu mimosoudního vyrovnání spotřebitelského sporu. V tomto případě se může zákazník obrátit na tyto orgány:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: adr.coi.cz

další možností je se obrátit na on-line evropskou platformu dostupnou na webových stránkách:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS